Přeskočit na obsah Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Obchodní podmínky


1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.hodinky-obchudek.cz (dále jen "E-shop") a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

Jsou veřejně přístupné na webových stránkách E-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.1 Prodávající

Prodávajícím, a zároveň provozovatelem E-shopu, je Hana Přádová, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 31. 1. 1995, evidenční číslo ŽL: 320903-216709, se sídlem Athénská 1528/3, 102 00 Praha 10, IČ: 447 23 806, DIČ: 7052140018, telefon: 608 228 222, e-mail: info@hodinky-obchudek.cz.

1.2 Kupující

Kupujícím je Kupující-spotřebitel nebo Kupující-podnikatel.

1.2.1 Kupující-spotřebitel

Kupujícím-spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím-spotřebitelem, které nejsou výslovně upravené těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2.2 Kupující-podnikatel

Kupujícím-podnikatelem je:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím-podnikatelem, které nejsou výslovně upravené těmito OP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím-podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto OP.

1.3 Vznik kupní smlouvy

Návrhem kupní smlouvy je podání objednávky jedním ze způsobů podání objednávky uvedených v bodě 2 těchto OP.

Kupní smlouva vzniká odesláním písemného potvrzení objednávky, které Prodávající obratem zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující zadal ve své objednávce.

2. Systém objednávání

Objednávat zboží vystavené v E-shopu je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím webových stránek E-shopu
 • e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@hodinky-obchudek.cz
 • telefonicky na telefonním čísle +420 608 228 222
 • osobně (pouze ve výjimečných případech).

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím webových stránek E-shopu. Tento způsob zamezuje případným chybám ve specifikaci objednávaného zboží.

3. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webových stránkách E-shopu jsou uvedeny vždy ceny aktuální a platné.

Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době podání objednávky.

Kupující má možnost před podáním své objednávky se na webových stránkách E-shopu seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky souvisejícími s vyřízením objednávky.

Kupní cena bude uvedena i v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

Ceny dopravy se účtují podle aktuálních ceníku přepravců.

4. Platební podmínky

Kupní cenu objednaného zboží lze uhradit:

 • bankovním převodem
 • dobírkou.
Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

5. Dodací podmínky

5.1 Dostupnost zboží

Dostupnost jednotlivých produktů je uvedena na webových stránkách E-shopu, a to v kolonce "Dostupnost" u každého produktu samostatně.

Pokud je u objednaného produktu uvedená dostupnost "Na dotaz", tak Prodávající je povinen co nejdříve u příslušného dodavatele zjistit dodací lhůtu a tu písemně či telefonicky oznámit Kupujícímu.
V případě, že Kupujícímu nebude zjištěná dodací lhůta vyhovovat, má právo svoji objednávku pozměnit nebo zcela zrušit.

5.2 Expedice objednaného zboží

Lhůta expedice jednotlivých produktů se odvíjí od jejich dostupnosti a je uvedena na webových stránkách E-shopu, a to v kolonce "Expedice" u každého produktu samostatně.

V případě platby převodem, se zboží odesílá až po přijetí této platby na účet Prodávajícího v souladu s udanou lhůtou expedice.

V případě objednávky s vícero produkty se za lhůtu expedice zboží považuje nejdelší lhůta expedice z objednaných produktů.

5.3 Dodací lhůta objednaného zboží

Dodací lhůta jednotlivých produktů se odvíjí od jejich lhůty expedice specifikované v bodu 5.2 těchto OP.
Dodací lhůta také zohledňuje způsob doručení objednaného zboží, který si vybere Kupující v objednávce zboží.

Dodací lhůta se vypočítá jako součet lhůty expedice a lhůty doručení příslušného dopravce, které jsou uvedeny v bodě 5.4 těchto OP.
V případě osobního odběru se dodací lhůta odvíjí od domluvy Kupujícího s Prodávajícím.

5.4 Způsob doručení objednaného zboží

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v objednávce. Způsoby doručení jsou:

 • doručení Českou poštou
 • doručení PPL.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

5.4.1 Doručení prostřednictvím České pošty (dále jen "ČP")

Doručení prostřednictvím ČP trvá obvykle 2 pracovní dny dle standardních přepravních podmínek tohoto přepravce.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce ČP po dobu 7 dnů). V případě, že si zásilku Kupující nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

5.4.2 Doručení společností PPL (dále jen "PPL")

Doručení prostřednictvím PPL trvá obvykle 2 pracovní dny dle standardních přepravních podmínek tohoto přepravce.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

5.4.3 Kontrola přebírané zásilky - doručení prostřednictvím ČP či PPL

Při přebírání zásilky od ČP či PPL je Kupující povinen za přítomnosti přepravce zkontrolovat stav zásilky (neporušenost pásky, poškození obalu apod.).

V případě zjištění poškození zásilky je Kupující povinen reklamovat zásilku přímo u přepravce. Přepravce bezprostředně sepíše s Kupujícím škodní protokol o shledané závadě.
Kupující v tomto případě je oprávněn odmítnout převzetí zásilky od přepravce.
Pokud Kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně písemně oznámit na e-mailovou adresu  E-shopu: info@hodinky-obchudek.cz. Kupující je dále povinen sepsaný škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o Rozpor s kupní smlouvou definovaný v bodě 7.3 těchto OP.

6. Odstoupení od smlouvy

Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, Kupující-spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7, občanský zákoník, odstoupit od této smlouvy v zákonem dané lhůtě - viz následující bod 6.1 těchto OP.
Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamací.

6.1 Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 kalendářních dní od data převzetí zboží a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

6.2 Vracené zboží

Zboží je Kupující-spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací (vč. záručního listu a kopií faktury či prodejního dokladu).
Zboží musí být nepoškozené, čisté, a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
V případě, že vrácené zboží bude nekompletní či poškozené, je Prodávající oprávněn vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1, občanského zákoníku).

6.3 Dárky

Kupující bere na vědomí tu skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7, občanský zákoník, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Dárky musí být také vráceny kompletní, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, ve kterém byly převzaty. 
V případě, že vrácené dárky budou nekompletní či poškozené, je Prodávající oprávněn vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1, občanského zákoníku).

6.4 Vrácení peněz

Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

Vracené peníze jsou dle dohody poslány buď na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.

7. Reklamační řád

7.1 Záruční doba

Záruční lhůta zboží je 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedeno jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem expedice doručeného zboží.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

7.2 Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou, a to v podobě záručního listu.
K dárkům záruční listy Prodávající nevydává.

Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

7.3 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "Rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to po dohodě buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu s kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad. Dále že má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4 Uplatnění reklamace

V případě, že Kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Právo na reklamaci může Kupující uplatnit:

 • u Prodávajícího
 • u autorizovaného servisu příslušného výrobce.

7.4.1 Uplatnění reklamace zboží u Prodávajícího

Kupující zašle reklamované zboží, a to včetně kopie dodacího listu, záručního listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady na adresu Prodávajícího.

Prodávající je povinen Kupujícímu obratem poslat e-mailem písemné potvrzení o tom:

 • kdy Kupující reklamační právo uplatnil
 • co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
Při uzavírání reklamačního případu je Prodávají povinen vydat písemné potvrzení:
 • o datu a způsobu vyřízení reklamace
 • o provedení opravy a době jejího trvání
 • případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5 Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

Před prvním použitím je Kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

7.5 Lhůta vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu.

Pokud je reklamace oprávněná, má Kupující právo na úhradu nutných nákladů na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu.

8. Ochrana osobních dat

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji Kupujícího ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., a to s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující podáním objednávky dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování zadaných osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné od 1. 11. 2011.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.